Volksuniversiteit Oegstgeest

Bestellijst

Geen bestellingen

Onze docenten

Al onze docenten op een rijtje!

Kunst en Cultuur
Art and Culture

Welmoet Boender is islamoloog en antropoloog en is als universitair docent werkzaam bij de Leiden Islam Academie (Universiteit Leiden).
Welmoet Boender is an Islamologist and anthropologist and works as a university lecturer at the Leiden Islam Academy (Leiden University).

Dick de Boer is emeritus-hoogleraar middeleeuwse geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij studeerde Geschiedenis en Nederlands in Leiden en publiceert over onderwerpen die variëren van de Graven van Holland tot Mirakelboeken en de Hanze tot Middeleeuws Wereldbeeld. Hij werkte mee aan de Teleac-cursussen Steden en hun Verleden en Steden des Tijds en de infotainment-serie Verre Verwanten.
Dick de Boer is emeritus professor of medieval history at the University of Groningen. He studied History and Dutch in Leiden and publishes on subjects varying from the Counts of Holland to Miracle books and the Hanze to Medieval Worldview. He participated in the Teleac courses Cities and their Past and Steden des Tijds and the Infotainment series Distant Relatives.

Drs. Mattias Brand studeerde geschiedenis in Utrecht en Leiden. Hij is momenteel verbonden aan het centrum voor religiewetenschap van de Universiteit van Leiden voor onderzoek en onderwijs op het gebied van antieke godsdiensten.

Marco Daane is schrijver en neerlandicus tevens redacteur van het literair-historisch tijdschrift De Parelduiker en publiceerde herhaaldelijk over Schotse onderwerpen. Marco Daane schrijft over literatuur. Twee van zijn boeken stonden op de longlist voor de AKO literatuurprijs.
Marco Daane is a writer and neerlandicus. In addition, he is editor for De Parelduiker, a literary-historical magazine.  He repeatedly published on Scottish subjects. Marco Daane writes about literature. Two of his books were on the longlist for the AKO literature prize.

Margaret Krill is musicus en musicoloog. Zij werkte onder meer als redacteur muziekuitgaven bij het Nederlands Muziek Instituut in Den Haag, heeft als pianodocent een eigen lespraktijk, geeft muziekcursussen, concertinleidingen en redigeert nieuwe uitgaven. Zij publiceerde artikelen in diverse tijdschriften en schreef in 2010 een boekje over Nederlandse pianisten uit de 19ste en 20ste eeuw.  www.margaretkrill.nl
Margaret Krill is a musician and musicologist. She worked as a music publications editor at the Netherlands Music Institute in The Hague amongst others.  She is a piano teacher with her own practice, lectures music courses, concert introductions and drafts new editions. She published articles in various magazines and she wrote a book about Dutch pianists from the 19th and 20th centuries in 2010.  www.margaretkrill.nl

Andrea Maddalena is een Italiaanse architect, deskundige in Etruskische, Romeinse en Middeleeuwse architectuur en kunst, symboliek en antropologie. Vanaf 2004 geeft hij lezingen en seminars over kunst, cultuur, symboliek en kunstgeschiedenis bij verschillende verenigingen en culturele associaties in Nederland, België en Italië en bij verschillende Volksuniversiteiten in Nederland. Bovendien is hij docent Italiaanse taal, musicus, componist en oprichter van verschillende muziekprojecten. 

 

Hans Smeets heeft na een studie MO Engels zijn interesse verdiept met het volgen van modules middeleeuwse geschiedenis der Lage landen en Europa aan de VU in Amsterdam. 
After studying MO English,
Hans Smeets has deepened his interest by following modules of medieval history of the Low Countries and Europe at the VU in Amsterdam.

Floris Schleicher is filosoof en docent filosofie, maatschappijleer en maatschappijwetenschappen. Zijn interessegebieden binnen de filosofie zijn onder andere het gedachtegoed van de Frankfurter Schule en van de hedendaagse filosofen Byung- Chul Han en Slavoj Žižek.
Floris Schleicher studied philosophy, and teaches Philosophy, Sociology and Social Sciences.  His areas of interest in philosophy include the ideas of the Frankfurter Schule and of the contemporary philosophers Byung-Chul Han and Slavoj Žižek.

Jonas van Tol is als universitair docent vroegmoderne geschiedenis verbonden aan het Instituut voor Geschiedenis (universiteit Leiden, Faculteit Geesteswetenschappen).

Diana de Wild studeerde klassieke archeologie aan de Universiteit Leiden. Zij werkt als gids in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden en geeft al ruim tien jaar cursussen aan verschillende volksuniversiteiten.
Diana de Wild studied classical archaeology at the University of Leiden. She works as a guide at the Dutch National Museum of Antiquities in Leiden and has been teaching courses at various “volkuniversiteiten” for over ten years.

Taal en Literatuur
Language and literature

Dorothée Albers
schrijft, is schrijfdocent en schrijfcoach. Ze werkt o.a. voor culturele organisaties en bibliotheken en heeft daarnaast haar eigen schrijfwerkplaats.
Dorothée Albers is a writing teacher, writer's coach and writer. She works for cultural organisations and libraries and has her own writing workshop.

Ronald da Costa studeerde theologie in Leiden. Hij is dichter, docent, columnist en publicist. Van zijn hand verschenen ruim twintig boeken, waarvan diverse dichtbundels. Hij geeft lezingen over poëzie, treedt op in literaire cafés en werkt samen met beeldend kunstenaars. Bij K&O leidt hij een lichtvoetige kring voor beginnende en ervaren poëzielezers. Binnenkort verschijnt zijn eerste roman.
Ronald da Costa studied theology in Leiden. He is a poet, teacher, columnist and publicist. He wrote more than twenty books, including several poetry collection. He gives lectures on poetry, performs in literary cafés and works together with visual artists. At K&O he leads a light-hearted circle for beginning and experienced poetry readers. Soon his first novel will be published.

Amaranth Feuth is docente klassieke talen en Engels. Zij heeft haar opleidingen gevolgd in Leiden en Exeter (Engeland) en geeft cursussen Latijn en Grieks voor volwassenen en Engels op de middelbare school. Zij werkt sinds enige tijd aan een proefschrift over het klassieke motief van de onderwereldafdaling in Engelse literatuur uit de 20ste eeuw.
Amaranth Feuth teaches classical languages and English. She has completed her studies in Leiden and Exeter (England) and gives courses in Latin and Greek for adults and English at high school. She has been working on a thesis about the classical motif of the underworld descent in English literature from the 20th century.

Jacqueline Grossouw heeft Nederlandse taal- en letterkunde gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam en is tevens beëdigd vertaler Engels. Naast het doceren van Nederlands en Engels vindt ze het heerlijk om met u over de gelezen literatuur van gedachten te wisselen.
Jacqueline Grossouw studied Dutch language and literature at the University of Amsterdam and is also a sworn English translator. Besides teaching Dutch and English, she loves to discuss you the read literature with you.

Edina Kuitert is Hongaarse en door de liefde in Leiden terecht gekomen. In Boedapest heeft ze op verschillende niveaus Franse les gegeven. In Nederland heeft ze haar propedeuse Dutch studies behaald en haar doctoraalscriptie Franse taal- en letterkunde aan de Universiteit Leiden afgerond.
Edina Kuitert is Hungarian and love led her to Leiden. In Budapest she taught French at various levels. In the Netherlands, she completed her propaedeutic Dutch studies and her doctoral thesis in French language and literature at Leiden University.

C. Gloria Pérez komt uit Chili en is afgestudeerd in Pedagogie en Engels aan de ‘Universidad de Santiago’, Santiago, Chili. Daar werkte zij als lerares in het voortgezet onderwijs. In Nederland heeft zij zich gericht op het lesgeven van haar moedertaal.
C. Gloria Pérez comes from Chile and graduated in Pedagogy and English at the' Universidad de Santiago', Santiago, Chile. There she worked as a teacher in secondary education. In the Netherlands, she has focused on teaching her mother tongue.

Marlene Pozo Sanchez, is Cubaanse van geboorte en heeft in Havana een titel master agro-industrieel  ingenieur behaald. Zij heeft na haar komst naar Nederland o.m. de training voor docenten Spaans als vreemde taal bij het Cervantes Instituut in Utrecht gevolgd. Haar werkervaring omvat het verzorgen van cursussen Spaans bij andere volksuniversiteiten en taaltainingen voor studenten die om studieredenen naar Latijns Amerika gaan.

Simona De Sanctis is een gecertificeerde moedertaal docente van Italiaans (Universiteit La Sapienza van Roma en DITALS aan de Universiteit voor Buitenlanders van Siena) met jarenlange ervaring. Ze werkt als docente en coördinator in coöperatie met het Italiaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken en voor verschillende taalinstituten in Nederland. Ze doceert met passie aan volwassenen, tieners en kinderen.
Simona De Sanctis is a certified Italian mother tongue teacher (University La Sapienza of Rome and DITALS at University for Foreigners of Siena) with many years of experience. She works as teacher and coordinator in cooperation with the Italian Ministry of Foreign Affairs and for several language schools in The Netherlands. She teaches with passion to adults, teenagers and children.

Teresa de Waal-Fuentes is afkomstig uit México, waar zij studeerde aan de Pedagogische Academie en vele jaren als onderwijzeres werkzaam was. Sinds 1978 is zij werkzaam in Nederland als docente Spaans. In 1990 werkte zij bij Van Dale mee aan de totstandkoming  van het woordenboek Spaans-Nederlands.
Teresa de Waal-Fuentes comes from México, where she studied at the Pedagogical Academy and worked as a teacher for many years. Since 1978 she has been working in the Netherlands as a Spanish teacher. In 1990 she contributed at Van Dale to the creation of the dictionary Spanish-Dutch.

Creatief
Creative
Jacqueline Borg
volgde na haar middelbare school haar opleiding aan de Mode Academie in Amsterdam, waar zij zich specialiseerde in modeontwerpen, -illustreren en grafisch ontwerpen. Aansluitend ging zij naar de Rijks Academie voor Beeldende Kunsten in Amsterdam, om zich te bekwamen in schilderen. Jacqueline specialiseerde zich in het tekenen (pastelkrijt) en schilderen van portretten.
After high school, Jacqueline Borg studied at the Fashion Academy in Amsterdam, where she specialised in fashion design, illustration and graphic design. Afterwards she went to the Rijks Academie voor Beeldende Kunsten (National Academy of Visual Arts) in Amsterdam, to learn how to paint. Jacqueline specialised in drawing (pastel chalk) and painting portraits.

Marjolein Bresser is in het bezit van de akte tekenen en heeft vervolgens lessen gevolgd van verschillende docenten in Utrecht en Leiden. Zij heeft jarenlange ervaring in het geven van schilderlessen in haar eigen atelier en bij K&O.         

Nacho Calonge studeerde Fotografietechnieken aan de Escuola de Arte in Valencia. Hij maakte de afgelopen jaren foto’s in meer dan twintig landen. Zijn foto’s zijn gepubliceerd in onder andere National Geographic Spanje en Altaïr, en in La Vanguardia. In Nederland werden zijn foto’s gebruikt voor onder meer de exposite ‘Pelgrims’ in het Museum Catherijneconvent in Utrecht. Nacho werkte voor diverse persagentschappen als Associated Press in Bolivia en Efe in Spanje. Als leraar fotografie was hij verbonden aan verschillende culturele centra in Castille-La Mancha, in Spanje. www.nachocalonge.com
Nacho Calonge studied Photography techniques at the Escuola de Arte in Valencia. In recent years he has taken photographs in more than twenty countries. His photographs have been published in National Geographic Spain and Altair, among others, and in La Vanguardia. In the Netherlands his photographs were used for the exhibition 'Pilgrims' in the Museum Catherijneconvent in Utrecht. Nacho worked for various press agencies such as Associated Press in Bolivia and Efe in Spain. As a teacher of photography, he was associated with several cultural centres in Castille-La Mancha, Spain.www.nachocalonge.com

Marijke Dijkgraaff volgde haar opleiding aan het Centro de Arte y Cultura in Panama City en bij diverse professionele Nederlandse kunstenaars. Zij exposeert regelmatig en heeft werk in binnen- en buitenland.
Marijke Dijkgraaff studied at the Centro de Arte y Cultura in Panama City and with various professional Dutch artists. She regularly exhibits and has work within and outside the Netherlands.

Sharina Floor startte haar eigen bedrijf in woondecoraties en gepersonaliseerde cadeaus in 2015. Zij geeft diverse workshops en geeft in opdracht stickers, borden, bekers en vele andere voorwerpen een persoonlijke tint.
Sharina Floor started her own business in home decorations and personalized gifts in 2015. She gives various workshops and on demand she gives stickers, plates, cups and many other objects a personal touch

Margot van Leeuwen vilt al ruim tien jaar en heeft lessen gevolgd bij (internationale)viltkunstenaars waaronder Alexander Pilin, Dagmar Binder, Inge Evers en Charity van der Meer. Regelmatig doet zij mee aan kunstprojecten en exposities. Meer informatie is te vinden op haar website: www.vivavilt.nl
Margot van Leeuwen has been felting for over ten years and has followed lessons with (international) felt artists including Alexander Pilin, Dagmar Binder, Inge Evers and Charity van der Meer. She regularly participates in art projects and exhibitions. More information can be found on her website: www.vivavilt.nl

Monique Shaw is afgestudeerd aan de School voor Fotografie afd. Fotonica en heeft haar bedrijf Shawfotografie opgericht en is sindsdien werkzaam als fotograaf en styliste. Haar kracht ligt in het vertalen van woorden, wensen en ideeën naar sprekende beelden. In 2015/2016 werd zij benoemd tot ‘stadsfotograaf van Leiden’.
Monique Shaw graduated at the Fotonica department at the School of Photography and founded her company Shawfotografie. Since then she has been working as a photographer and stylist. She is very skilled in translating words, wishes and ideas into striking images. In 2015/2016 she was appointed 'city photographer of Leiden'.

Linda Sloterdijk –geeft op verschillenden plaatsen cursussen op een breed creatief vlak. Zij was ruim twintig jaar werkzaam als activiteitenbegeleidster en. Daarnaast is zij gediplomeerd theesommelier met een masterclass in Japanse thee. www.kunstineenboekje.blogspot.com
“niet denken maar doen…” 
Linda Sloterdijk - offers courses in various places in a wide creative spectrum. She worked as an activity leader for more than twenty years. She is also a qualified teasommelier with a master class in Japanese tea. www.kunstineenboekje.blogspot.com "don't think but act...".
 

Ans Swinkels is opgeleid tot bouwkundig tekenaar. Tijdens haar jarenlange verblijf in Ecuador heeft de oorspronkelijke bevolking haar geïnspireerd tot het maken van hun portretten in aquarel. Zij exposeert haar werk regelmatig in deze regio. Daarnaast exposeert zij haar vrije werk op groeps- en solotentoonstellingen in binnen- en buitenland. Tijdens haar cursussen probeert zij met name het plezier in de verrassende elementen van tekenen en schilderen te stimuleren.Meer informatie op ansswinkels.com.
‘Niet alleen leren aquarelleren en tekenen, maar ook beter leren kijken!’
Ans Swinkels has been trained as an draughtsman. During her  stay of many years in Ecuador, the original population inspired her to make their portraits in watercolour. She regularly exhibits her work in this region. She also exhibits her free work at group and solo exhibitions in the Netherlands and abroad. During her courses she particularly tries to stimulate the fun in the surprising elements of drawing and painting. More information on ansswinkels.com.
'Not only learning to watercolour and draw, but also learning to look better!'

Sophia van Tongeren-Warmerdam is opgeleid tot docent Textiele Werkvormen en Handvaardigheid. Al 25 jaar houdt ze zich bezig met Patchwork & Quilten en ze heeft inmiddels jarenlange ervaring met het geven van patchwork- en quiltlessen. Ze exposeert regelmatig met haar quilts in de in de regio. Meer informatie en foto’s op www.sophiavantongeren.nl
Sophia van Tongeren-Warmerdam was trained to become a Textile Art and Handicrafts teacher. She has been engaged in Patchwork & Quilt for 25 years and now has many years of experience in giving patchwork and quilting classes. She regularly exhibits with her quilts in the region. More information and pictures on www.sophiavantongeren.nl.

Janneke Verdijk (1986) heeft Keltische talen & cultuur, Kunstgeschiedenis en Boekwetenschap &  handschriftenkunde gestudeerd. Ze heeft een eigen bedrijf waarbij ze creativiteit combineert met haar studieachtergrond. Boeken, papier en letters vormen steeds de rode draad. www.jannekeverdijk.nl
“Ik ben een creatieveling met een liefde voor alles wat met boeken, papier en letters te maken heeft en dat deel ik graag met anderen!”
Janneke Verdijk (1986) studied Celtic Languages & Culture, Art History and Book Science & Manuscripture. She has her own company in which she combines creativity with her study background. Books, paper and letters always form the leitmotif. www.jannekeverdijk.nl 
"I am a creative person with a passion for everything to do with books, paper and letters, and I like to share that with others!

Alexander de Vos is van oorsprong werktuigbouwkundig ingenieur en heeft als wetenschappelijk medewerker bij TNO gewerkt. Van jongs af aan is hij geïnteresseerd in historische schepen. Aan de Haarlemmertrekvaart heeft hij de historische scheepstimmerwerf “Klaas Hennepoel” gebouwd, waar de oude scheepsbouwtechnieken in stand worden gehouden. De huidgangen van eikenhouten schepen, zoals tjotters en boeiers, worden met vuur krom gebrand en spanten worden uit gegroeide krommers vervaardigd. Op de werf ontvangt Alexander belangstellenden, zowel individuele bezoekers als groepen en allerlei evenementen.

Carolyne de Vries Lentsch houdt zich ruim 20 jaar bezig met kalligrafie. Heeft deelgenomen aan exposities waaronder in Zweden. Zij is lid van de Vlaams-Nederlandse Kalligrafievereniging Scriptores. Naast haar werk voor K&O Oegstgeest geeft zij ook cursussen vrije kalligrafie voor beginners bij de Volksuniversiteiten in Lisse en Katwijk.
Carolyne de Vries Lentsch has been involved in calligraphy for over 20 years and has participated in exhibitions, including in Sweden. She is a member of the Flemish-Dutch calligraphy association Scriptores. In addition to her work for K&O Oegstgeest, she also teaches free calligraphy courses for beginners at the Volksuniversiteiten in Lisse and Katwijk.

Ann Wagenaar heeft haar opleiding genoten bij, en daarna samengewerkt met diverse bekende kunstenaars. Ze geeft al jaren les bij K&O. Zij werkt vrij en in opdracht en exposeert regelmatig.
Ann Wagenaar received her training with, and then worked together with, several well-known artists. She has been teaching at K&O for many years. She works freely and on assignment and regularly exhibits.

Margreet Wanst leerde tijdens haar opleiding voor Grafisch vormgever de liefde voor letters kennen. Als vormgever bij een drukkerij kreeg zij regelmatig kalligrafie opdrachten. In 1990 startte Margreet haar kalligrafie studio Calli art. Enige tijd later breidde ze dit uit met een webshop kalligrafie en –hobbymaterialen en nam het kalligrafie tijdschrift over, wat nu Letterpalet heet. Daarnaast geeft Margreet regelmatig kalligrafie workshops en –cursussen in haar atelier en op locatie.

Corina Zuiderduin volgde haar opleiding aan de Rietveldacacdemie in Amsterdam en studeerde kunstgeschiedenis aan de Universiteit in Leiden met de specialisatie World Art Studies. Zij verzorgt tekencursussen in het RMO en Museum van Volkenkunde in Leiden. In haar lessen combineert zij kunsthistorische elementen met creativiteit. www.artedeldisegno.com 
Corina Zuiderduin was educated at the Rietveld academie in Amsterdam and studied art history at the University in Leiden specializing in World Art Studies. She provides drawing courses in the RMO and Museum of Ethnology in Leiden. In her lessons she combines art-historical elements with creativity. www.artedeldisegno.com

Sport en Welzijn

Pieter van der Klein slaagde in 2002 voor de opleiding Bridgedocent van de Nederlandse Bridge Bond (NBB). Hierna begon hij met het geven van bridgeles aan zowel beginnende als gevorderde bridgers. Plezier in het spel is belangrijk, daarom is zijn motto bij het geven van bridgeles: bridge is leuk en leerzaam.
Pieter van der Klein passed the Bridge Teacher Training Programme of the Dutch Bridge Federation (NBB) in 2002. He then started giving bridge classes to both beginning and advanced bridgers. Pleasure in the game is important, which is why his motto in teaching bridge is: bridge is fun and instructive.

Alida van Leeuwen, psychologie 1993 Universiteit van Utrecht. Sinds 2007 gecertificeerd Laughter Yoga Teacher en Ambassadeur van Lachyoga in Nederland.
Alida van Leeuwen, psychology 1993 University of Utrecht. Since 2007 certified Laughter Yoga Teacher and Ambassador of Laughter yoga in the Netherlands.

Ria Stikkelman, personal organizer en juriste helpt inmiddels al jarenlang mensen hun huishouden/administratie op orde te krijgen en houden. Deze ervaring plus haar kennis brengt zij mee naar de workshop.
www.stikkelmanorganizing.nl​
Ria Stikkelman, personal organizer and lawyer has been helping people to organize their household/administration for many years now. She shares this experience as well as her knowledge in the workshop.
www.stikkelmanorganizing.nl 

Els van Straalen is shiatsutherapeut en do-in docent.


Drs. Alison Sutton is een NVO-geregistreerde orthopedagoge met een internationale praktijk aan huis in Oegstgeest (www.childrearingmatters.nl). Hierin begeleidt ze kinderen met leer- en psychosociale problemen. Alison is de ontwikkelaar van de landelijk geprezen GIZ-methodiek. Naast haar werk met individuele gezinnen, geeft ze inspirerende lezingen, workshops en trainingen aan ouders en professionals. Deze workshops zijn speciaal ontwikkeld voor ouders van kinderen van 4 t/m 19 jaar en de professionals die met ze werken.

Irene Timmers is in 1994 afgestudeerd aan de Rijksuniversiteit Leiden als sociaal psycholoog. Zij heeft enkele jaren lesgegeven in de psychologie op diverse HBO-opleidingen.   Daarna is zij jarenlang als docent op een MBO-opleiding en diverse opleidingen voor  volwassenen actief geweest.

Els van Wissen is natuurgeneeskundig therapeute, heeft een jarenlange ervaring binnen de reguliere gezondheidszorg en onderwijs. Zij heeft haar yoga opleiding gevolgd aan het opleidingsinstituut ‘Osmose’ te Den Haag en geeft al vele jaren yogales.
Els van Wissen is a naturopathic therapist with many years of experience in regular health care and education. She has followed her yoga training at the 'Osmose' training institute in The Hague and has been giving yoga classes for many years.