Volksuniversiteit Oegstgeest

Bestellijst

Geen bestellingen

Algemene voorwaarden Volksuniversiteit K&O Oegstgeest

Algemene voorwaarden Volksuniversiteit K&O Oegstgeest  (K&O)
Hoe meld ik me aan?

 1. Aanmelden kan via één van onderstaande mogelijkheden:
 • Via de website van K&O
 • Telefonisch of persoonlijk: bel 071-5237165 of meld u aan bij het loket van K&O
 1. Als er meer aanmeldingen zijn dan beschikbare plekken dan worden de ingeschrevenen in volgorde van binnenkomst geplaatst.
 2. Na aanmelding ontvangt u een ‘bevestiging van inschrijving’ en gaat u automatisch akkoord met de algemene voorwaarden van K&O.
 3. Inschrijving is definitief na ontvangst van de betaling.
 4. Bij de lezingen kan ook een plaatsbewijs aan de zaal worden gekocht.

  Wanneer heb ik een betalingsverplichting?

 1. Na inschrijving bent u het volledige bedrag voor de cursus, workshop, lezing, museumbezoek verschuldigd. 
 2. In sommige gevallen is het mogelijk om betaling in termijnen aan te vragen.
 3. Het verschuldigde bedrag voor deelname aan een cursus, workshop, lezing of museumbezoek dient uiterlijk 10 dagen voor aanvang te zijn overgemaakt.
 4. Na een herinnering van betaling moet u het bedrag binnen 5 dagen overmaken. Anders kan K&O besluiten dat uw inschrijving komt te vervallen. Iemand anders krijgt dan uw plek.

  Hoe betaal ik?
  U kunt betalen door:
  - overschrijving via de bank op rekening NL37ABNA0894125427 t.n.v. K&O o.v.v. de activiteit
    (of het nummer) en naam van de deelnemer.
  - een pin- of contante betaling bij het secretariaat
  - K&O neemt geen biljetten van € 100,- en hoger aan

  Wanneer gaat de activiteit door en wanneer kan zij worden geannuleerd?

 1. Uiterlijk 7 dagen voor de aanvangsdatum ontvangt u een bericht van doorgang of een annulering. Bij doorgang krijgt u een ‘bevestiging van deelname’
 2. Lezingen en Museumbezoeken gaan altijd door (tenzij er bijzondere omstandigheden zijn in relatie tot de spreker).
 3. Als een cursus, workshop of activiteit niet door gaat, ontvangt u uiterlijk één week voor de aanvang van de cursus, workshop of activiteit daarvan bericht. Het volledige inschrijfgeld wordt dan terugbetaald.
 4. Bij onvoldoende belangstelling kan K&O eventueel een voorstel doen tot:
 • deelname op een ander tijdstip of in een andere groep,
 • aanpassing van de cursusduur of de cursusprijs.

      5. K&O behoudt zich het recht voor een activiteit door een andere persoon te laten geven dan in            het programma wordt vermeld.
 

  Wanneer krijg ik restitutie?

 1. Ziet u af van de cursus, workshop, lezing of museumbezoek? Laat dit het secretariaat tot uiterlijk 14 dagen vóór aanvang hiervan weten. Alleen dan heeft u recht op volledige restitutie van het inschrijfbedrag.
 2. Annuleren kan uitsluitend per e-mail of brief.
 3. Na aanvang van de cursus is restitutie van het cursusgeld niet meer mogelijk tenzij in uitzonderlijke gevallen zoals genoemd onder punt 4.
 4. In uitzonderlijke gevallen (langdurige) ziekte, ziekenhuisopname, sterfgevallen in de (eerstelijns) familie kunt u een beroep doen op onze hardheidsclausule door een schriftelijk verzoek in te dienen bij het Dagelijks Bestuur.
 5. Het Dagelijks Bestuur behoudt zich het recht voor om ieder verzoek tot restitutie zonder opgaaf van redenen
  af te wijzen.

  Wat gebeurt er bij teveel inschrijvingen?

  Bij overschrijding van het maximum aantal deelnemers wordt een wachtlijst aangelegd. Op grond        van deze lijst kan K&O besluiten een extra cursus, workshop of activiteit in te lassen. Wordt deze       cursus, workshop of activiteit op een ander tijdstip gegeven, dan geschiedt eventuele plaatsing in     overleg met de betreffende deelnemers.

Is een proefles of later instromen mogelijk?

 1. In sommige gevallen is het mogelijk later in het jaar in te stromen. U betaalt dan pro rata.
 2. In enkele gevallen kunt u een proefles volgen en hierna besluiten of u deel wilt nemen aan de cursus.
 3. Bij de talencursussen kan het voorkomen dat niet in het juiste niveau is ingestroomd. U kunt dan naar een andere groep overstappen als het aanbod dit toestaat.


Wat is de aanvang en duur van de cursussen?

 1. Elke cursus, workshop, lezing of museumbezoek begint op het tijdstip en op de plaats die in het programma of bevestiging staan aangegeven.
 2. Van een eventuele wijziging wordt u zo spoedig mogelijk per e-mail op de hoogte gesteld.

Welk lesmateriaal is nodig?

 1. Materiaal dient u zelf aan te schaffen, tenzij bij de desbetreffende cursus, workshop of activiteit anders staat vermeld.
 2. Eventuele extra materiaalkosten betaalt u rechtstreeks aan de docent.
 3. K&O adviseert u om boeken en materialen pas aan te schaffen als de cursus, workshop of activiteit is bevestigd.
 4. In de programmagids en op de website vindt u een indicatie van de kosten van het cursusmateriaal.

Hoe geef ik wijzigingen/ correcties in mijn contactgegevens door?
Wijzigingen/correcties in uw contactgegevens (emailadressen, adres, woonplaats, telefoonnummer) geeft u door aan het secretariaat.

Houdt K&O rekening met schoolvakanties?
De vakanties van K&O komen zoveel mogelijk overeen met de vakanties die in het basisonderwijs van Oegstgeest gelden.

Hoe dien ik een klacht in?
Heeft u een klacht naar aanleiding van deelname aan een cursus, workshop, lezing, museumbezoek of activiteit? Deze kunt u, uitsluitend schriftelijk, indienen bij:

Volksuniversiteit K&O Oegstgeest

T.a.v. het Dagelijks Bestuur

Lange Voort 2u, 2341 KA Oegstgeest

U ontvangt binnen één week een ontvangstbevestiging en binnen vier weken een schriftelijke reactie.

Mag ik binnen roken?
Zoals wettelijk vastgesteld, mag er in openbare gebouwen en dus ook bij K&O niet worden gerookt.
Mag ik mijn huisdier meenemen?
Het is niet toegestaan huisdieren mee te nemen naar cursussen, workshops, lezingen of andere activiteiten.
Welke aansprakelijkheid heeft K&O?
Het bestuur van K&O stelt zich niet aansprakelijk voor schade aan personen en/of eigendommen en ook niet voor vermissing van persoonlijke goederen die op welke wijze dan ook in verband kan worden gebracht met door K&O georganiseerde activiteiten en deelname daaraan, ongeacht hoe die schade of vermissing is ontstaan.
Wanneer is beroep op uitzonderlijke omstandigheden mogelijk?

 1. Het Dagelijks Bestuur van K&O kan op verzoek bepaalde voorwaarden buiten beschouwing laten of hiervan afwijken.
 2. Een beroep kan uitsluitend schriftelijk bij het Dagelijks Bestuur worden gedaan. De verzoeker ontvangt binnen één week een ontvangstbevestiging van K&O en binnen vier weken een schriftelijke reactie. U kunt zich richten tot:

Volksuniversiteit K&O Oegstgeest

T.a.v. het Dagelijks Bestuur

Lange Voort 2u

2341 KA Oegstgeest

      3. Het Dagelijks Bestuur kan het verzoek zonder opgaaf van redenen afwijzen of bij                                  inwilliging hier voorwaarden aan verbinden.
 

Volksuniversiteit K&O Oegstgeest

Lange Voort 2 u 2341 KA Oegstgeest

e: ko.oegstgeest@12move.nl

t: 071-5237165

w: www.ko-oegstgeest.nl

KvK: 4116626

 

Januari 2018