Volksuniversiteit Oegstgeest
071-5237165

Algemene voorwaarden K&O Oegstgeest

Algemeen 
De Volksuniversiteit K&O Oegstgeest organiseert jaarlijks een groot aantal lezingen en cursussen. Op de website vindt u het overzicht van het jaarprogramma 2017/2018.
De Volksuniversiteit K&O Oegstgeest is een zelfstandige non-profit organisatie. De cursusprijs is afhankelijk van locatie, cursusduur, aantal deelnemers, extra hulpmiddelen en  docentenvergoedingen. Er bestaat geen lidmaatschap van K&O. Het staat u vrij om aan elke cursus of lezing deel te nemen. 
Locaties 
De cursussen vinden meestal plaats bij K&O Oegstgeest, Lange Voort 2u te Oegstgeest, (naast de bibliotheek) tenzij dit bij de cursus anders vermeld staat. Er kunnen wijzigingen zijn t.o.v. het jaarprogramma, kijk goed op de website. 
Inschrijving voor een cursus is mogelijk: 
• via internet het aanmeldingsformulier op www.ko-oegstgeest.nl
• per e-mail: ko.oegstgeest@12move.nl
• aan de balie van het secretariaat, op werkdagen tussen 09.00-13.00 uur
• telefonisch: 071-523 71 65 tussen 09.00 en 13.00 uur
• schriftelijk met gebruikmaking van de bon op de achterflap van het jaarprogramma 2017/2018 K&O Oegstgeest 
Vermeld hierbij steeds duidelijk uw naam, adres, telefoonnummer, cursusnaam en cursusnummer. 
Indien een cursus volgeboekt is, krijgt u hiervan bericht. U kunt dan of op een wachtlijst geplaatst worden of iets anders kiezen. Cursusprijzen zijn exclusief het benodigde cursusmateriaal, tenzij anders aangegeven. Geeft u ons i.v.m. een goede bereikbaarheid zo veel mogelijk uw e-mail adres door! 
Betaling 
Binnen vijf dagen na aanmelding dient het verschuldigde cursusgeld bijgeschreven te zijn op ABN AMRO rekeningnummer: IBAN NL37 ABNA 0894125427 ten name van Stichting K&O Oegstgeest Lange Voort 2u 2341 KA OEGSTGEEST onder vermelding van het cursusnummer en naam van de cursist.
Acceptgiro’s worden niet verzonden. U kunt ook contant of met pin betalen op het secretariaat. Pas na ontvangst van het verschuldigde cursusgeld is uw inschrijving definitief. Bij niet tijdige betaling nemen wij aan dat u afziet van deelname, waarna wij u van de aanmeldingslijst kunnen verwijderen. Het moment van ontvangst van het cursusgeld is bepalend voor de volgorde van inschrijving. 
Restitutie 
Na aanvang van de cursus is restitutie van het cursusgeld niet meer mogelijk. In uitzonderlijke gevallen kunt u een beroep doen op onze hardheidsclausule door een schriftelijk verzoek in te dienen bij het Algemeen Bestuur. K&O behoudt zich het recht voor om ieder verzoek tot restitutie zonder opgaaf van redenen af te wijzen. Indien u een klacht heeft naar aanleiding van deelname aan een cursus kunt u deze, uitsluitend schriftelijk, indienen bij het Algemeen Bestuur. U ontvangt binnen één week een ontvangstbevestiging van K&O en binnen 4 weken een schriftelijke reactie. 
Aanvangsclausule 
Cursussen gaan alleen door bij voldoende belangstelling. Circa twee weken voor aanvang van een cursus wordt besloten of een cursus afgelast moet worden. Mocht dat onverhoopt zo zijn, dan vindt restitutie van het volledige cursusgeld plaats. 
Aanschaf (les)materiaal 
Cursusprijzen zijn exclusief benodigd cursusmateriaal, tenzij anders aangegeven. Het verdient aanbeveling boeken en materialen pas aan te schaffen als vaststaat dat de cursus zal starten. Het gebruik maken van al dan niet door K&O ter beschikking gesteld materiaal geschiedt geheel voor risico van de gebruiker.